ITee Eyenziwe ngokuLinganayo kunye neTee engalinganiyo